დამკვეთი – სს „ბანკი კონსტანტა“ – ბანკის ფოთის განყოფილების (რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია)