დამკვეთი -აშშ საელჩო საქართველოში – ზედამხედველი – აშშ არმიის საინჟინრო კორპუსი – კონტრაქტორი SKE Group Romania SRL – კატერშემკეთებელი ქარხნის მშენებლობა ქ. ფოთში (კაპიტალური მშენებლობა)